IT Consulting & Services บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

เราคือ แผนกไอที ภายใต้องค์กรของลูกค้า ซึ่งจะครอบคลุมระบบเทคโนโลยีทั้งหมด เช่นInternet , Voip , IP-Camera,Application,Networkเป็นต้นเพื่อใช้ในการทำงาน ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ บริการดูแลซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อการดูแลและพัฒนาระบบได้อย่างต่อเนื่อง ในการให้บริการจะรวมไปถึง การแนะนำในการเลือกซื้ออุปกรณ์ การพัฒนาระบบ การป้องกันและกำจัดไวรัส และการใช้ทรัพยากรที่มีในระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยประสบการณ์ในการวางระบบและดุแลจัดการงานทางด้านระบบไอทีมากกว่า 10 ปี ท่านจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการอย่างมืออาชีพ
IT Outsource,Server Setup,Security System & Backup Data, Maintenance
,บริการ รับดูแล + เป็นที่ปรึกษา ระบบคอมพิวเตอร์รายเดือน / รายปี